top of page

Regulamin | polityka prywatności RODo

REGULAMIN 

warsztatów/zajęć wśród zwierząt - Kaskada

 

24.07.2023 r.

 

 

§ 1.Definicje

Niżej wskazane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące definicje:

a) „Teren” – obszar przeznaczony do wypoczynku i zabawy dzieci Gości, na którym mieści się: las, zwierzęta (m.in. psy, konie, wielbłąd), biesiadówka, plac zabaw, staw z plażą, namioty. Teren mieści się w Łodzi przy ulicy Strykowskiej 299, (91-531 Łódź);

b) „Rodzic/opiekun” - oznacza każdą osobę fizyczną, która sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem, ukończyła 18 lat, bądź  i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawiera z właścicielem umowę;

c) „Gospodarz/właściciel” – "YY HORSE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. Strykowska 299 91-531 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7262667743 KRS: 0000688704;

d) „Umowa” - oznacza umowę świadczenia usługi opieki nad dzieckiem i pobytu na terenie na szczegółowych warunkach wskazanych w umowie, Umowa zawierana jest między Gospodarzem/właściciele a Rodzicem;

e) „Strona internetowa” - strona mieszcząca się pod adresem https:// www.wsrodzwierzat.com/;

 

§ 2 Informacje ogólne

 

 

 1. Przed wejściem na Teren rodzice lub opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 2. Nie przychodzimy z własnymi zwierzętami (m.in. psami, kotami)

 3. Pełny rozkład zajęć jest dostępny na stronie www.wsrodzwierzat.com

 4. Za rzeczy pozostawione bądź zagubione na Terenie Gospodarz nie odpowiada.

 5. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia na Ternie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie personelowi. 

 6. Na Terenie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i innych używek.

 7. Prawie cały Teren jest monitorowany. 

§ 3 Dziecko

 

 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do posmarowania kremem adekwatnym do warunków panujących na dworze ( latem krem z filtrem UV 50 - wodoodporny, zimą - krem zimowy). Kolejne smarowania ustalane jest z rodzicem indywidualnie 

 2. Proszę ubrać dziecko adekwatnie do pogody panującej na zewnątrz. Bądź przynieść ze sobą dodatkowe ubrania i buty. Jeżeli pada prosimy aby dziecko miało ze sobą odpowiedni strój przeciwdeszczowy (kurtka, spodnie, kalosze). Dodatkowo ubranie na zmianę.

 3. Wszystkie zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Dzieci mają dostęp do zadaszonej osłoniętej od wiatru altany bądź namiotu. W okresie zimowym udostępniamy namiot z kominkiem. 

 4. Dziecko będzie się brudziło i może zniszczyć ubranie bądź buty.

 5. Dostępna jest łazienka z prysznicem i toaletą, która mieści się w stajni. 

 6. Podczas pobytu na Terenie dziecko jest narażone na ukąszenia insektów, a także przetarcia, siniaki itp.wynikające z naturalnego sposobu eksploracji otoczenia. 

 7. Zalecamy spryskać wierzchnią warstwę preparatem na kleszcze Bross - to jest specjalny preparat TYLKO i wyłącznie na ubrania, działa do dwóch tygodni. Nie pryskać ubrań w pomieszczeniu. Ewentualnie preparat dla dzieci na skórę, np: Moskito guard - proszę się tylko zapoznać z instrukcją stosowania tych preparatów dla dzieci. 

 8. Przy ewentualnych trudnościach w zachowaniu dziecka rodzic zobowiązany jest do rozwiązywania problemów metodą ustaloną wspólnie z personelem. Brak współpracy przy problemach z dzieckiem skutkuje rozwiązaniem umowy. 

 

§ 4 Bezpieczeństwo na terenie

 

 1. Teren składa się z obszaru na którym mieszkają różne zwierzęta. Zwierzęta ogrodzone są białymi słupkami bądź linkami które są pod niskim napięciem. Prosimy o nie dotykanie białych słupków oraz linek. Dzieci będą o tych zasadach informowane. Nie dokarmiamy zwierząt - podczas zajęć będzie taka opcja.

 2. Pracownicy terenu sprawują nadzór i kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z zasadami bezpieczeństwa korzystaniem z atrakcji na Terenie. 

 3. Nie niszczymy mienia. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic bądź prawny opiekun dziecka.

 4. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywanie na Terenie dzieci będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w damym dniu może odmówić wejścia na Teren osobom z widocznymi oznakami infekcji. 

 5. Posiłki spożywamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. 

 6. Dzieci bądź rodzice którzy są agresywni bądź nie dostosowują się do zaleceń personelu lub regulaminu będą proszone o natychmiastowe opuszczenie Terenu. 

 7. Nie bijemy, nie ciągniemy za ogon/ucho żadnych zwierząt. 

 8. Zachowujemy spokój pośród zwierząt, nie płoszymy, nie straszymy, nie rzucamy w zwierząt kamieniami. Nie zmuszamy zwierząt. 

 9. Nie kąpiemy się w stawie. 

 

§ 5 Rezerwacje i opłaty

 

 1. Przebywanie na Terenie i korzystanie z warsztatów jest odpłatne. Wstęp dla rodziców/opiekunów jest bezpłatny. Na jedno dziecko przysługuje jeden rodzic/opiekun. Ceny naliczane są według przyjętego cennika.

 2. Z uwagi na dostępność miejsc obowiązuje rezerwacja. Rezerwację można dokonać przez stronę internetową (www.wrodzwierzat.com), email: info@kaskada.co, tel: +48 603 580 587

 3. Ze względu na warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane zdarzenia losowe, zajęcia mogą zostać odwołane, przełożone o czym zostaną poinformowani rodzice. 

 4. Jeżeli została wpłacona zaliczka bądź całość za zajęcia jest możliwość zwrotu 24 h przed odbyciem się zajęć. Informację proszę kierować na numer tel +48 603 580 587

 5. Regulamin ważny jest bezterminowo.

bottom of page